This post is also available in: English

حمایت از پناھندگان توسط گروه ھای پنج نفره کانادایی

گروه ھای پنج نفره کانادایی یا ساکنان دائمی می توانند به منظور حمایت ،برای افرادی را که دارای اسنادی برای اثبات ادعای پناھندگی به سازمان ملل متحد یا یک کشور خارجی ھستند ،به کنوانسیون پناھندگان یا “فرد نیازمند حمایت ” درخواست دھند. “پناھنده حمایت شونده “کسی است که یکی از گروه ھای پنج نفره تصمیم می گیرد از وی حمایت کند از جمله یک عضو خانواده ،یک دوست و یا یک پناھنده که با تماس خارج از کشور پیشنھاد شده است. یک برنامه توافق ،که معمولا یک سال طول می کشد ، باید توسط گروه ۵ نفره  ارائه شود و ھر عضو معمولا مبلغی را به عنوان ضمانت به نام شخص پناھنده و قبل از ورود وی به کشور سپرده گذاری می کند.

توجه موکد به جزئیات برای ھر دو طرف این پروسه حمایتی ضروری است .مفقود شدن حتی یکی از جزئیات می تواند روند را به تاخیر انداخته و یا منجر به عدم پذیرش فرد پناھجو شود .برای ارائه روند درخواست سلیس و دور از سواستفاده ،از تخصص بسیار بالای تیم با تجربه مشاوران مھاجرت ما استفاده کنید.

برای مورد تایید قرار گرفتن گروه ھای ۵ معیار ھای خاصی باید رعایت شوند. شما می بایست:

  • دارای ۱۸ سال سن یا بیشتر باشید
  • در حال حاضر شھروند کانادا و یا ساکن دائمی کانادا باشید
  • در ھمان جامعه مورد توافق که پیشنھاد داده اید اقامت داشته باشید
  • حمایت خود را در تمام طول سال (یا دوره) با کمک به پناھندگانی که مھارت ھای زبانی خود را بھبود می بخشند ،نام نویسی در برنامه ھا برای کمک به سازگاری آنھا با محیط ،مشاوره ،ھمراھی با آنھا برای جلسات پزشکی ،باز کردن حساب بانکی ،اقدام به یافتن کار و غیره ھمکاری کنید .
  • ثابت کنید که گروه شما دارای سرمایه برای کمک به طرح اسکان است
  • دارای یک طرح دقیق اسکان شامل محاسبه ھزینه ھای پوشاک ،اقلام اساسی مواد غذایی ،ھزینه ھای خانگی ،ھزینه ھای راه اندازی و ادامه مدرسه ،ھزینه ھای حمل و نقل و کمک ھزینه زندگی عمومی باشید

 گروه حمایتی پنج یک راه عالی برای کمک به پناھندگانی است که به کانادا می آیند بدون اینکه ھمه مسولیت به دوش یک نفر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حمایت از خانواده ،می توانید از صفحه ما در حمایت از خانواده بازدید کنید.

اسکان مجدد از طریق UNHCR

You can visit our page on Family Sponsorship to find about more on family unification.

This post is also available in: English